Tạo Database và truy cập phpMyAdmin trên Direct Admin Control Panel

Để website của bạn có thể hoạt động thì Database dường như là một điều không thể thiếu khi sử dụng.

Tại trang quản trị DirectAdmin của bạn => MySQL Management

 

Nhấn vào Create new Database để thêm Database của bạn.

 

 

Điền vào các thông tin database mà bạn muốn với thông tin của mình, tại mật khẩu bạn nên đặt mật khẩu có độ phức tạp cao.

 

Sau khi tạo hoàn tất thông tin database bạn sẽ thấy thông tin mà bạn đã tạo.

 

Truy cập phpMyAdmin với thông tin mà bạn đã có để vào quản lý Database của mình, bạn có thể sử dụng thông tin để kết nối cơ sở dữ liệu hoặc bạn cũng có thể sử dụng để nhập dữ liệu từ 1 Database khác đã có sẳn để sử dụng.

 

Nhập thông tin truy cập Database (nếu có)

 

Giao diện quản trị cơ sở dữ liệu sẽ hiển thị như hình dưới.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?