[cPanel] – Thêm subdomain (Tên miền phụ) trên hosting cpanel tại TinoHost

Phần 1: Thêm một tên miền phụ (Subdomain)

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel và ấn vào Subdomains trong mục Domain

Truy cập quản lý Subdomain trong host cPanel

Bước 2: Thiết lập các thông số:

Giao diện thêm tên miền con (Subdomain) trong cPanel hosting

Trong Subdomain: Điền tên miền phụ

Trong Domain: Chọn tên miền chính

Document Root: Đường dẫn mà tên miền phụ trỏ tới. Hệ thống sẽ tự điền cho bạn theo tên miền phụ. Tuy nhiên bạn vẫn có thể sửa lại nếu muốn một đường dẫn khác.

Bước 3: Ấn Create để lưu tên miền con

Phần 2: Sửa tên miền phụ (Subdomain) đã thêm

Khi Subdomain được thêm thành công, nó sẽ hiện ở danh sách các Subdomain trong mục Modify a Subdomain

Trong mục này bạn có thể sửa đường dẫn của thư mục mà tên miền phụ trỏ tới hoặc thêm một đường dẫn tuyệt đối cho nó.

 

Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?