[cPanel] – Các thao tác sử dụng trong File Manager

Truy cập trình File Manager trên cPanel.

Đăng nhập vào phần File Manager và sau đây là danh sách các thao tác chia theo các khung theo hình

 1. Nhấp vào + File  hoặc Folder  trong   thanh công cụ File Manager . Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện.
 2. Nhập tên của mục mới trong hộp  New File Name:  hoặc New Folder Name:  hộp văn bản.
 3. Nhập vị trí mà hệ thống sẽ lưu mục trong New file will be created in:  hoặc New Folder will be created in:  hộp văn bản.
 4. Nhấp vào Create New File hoặc Create New Folder mới.

Đổi tên một tập tin hoặc thư mục

Để đổi tên thư mục hoặc tệp, nhấp vào tên của mục và nhập tên mới vào hộp văn bản. Nhấn phím Return để lưu thay đổi.

Di chuyển một tập tin vào một thư mục

Để di chuyển tệp vào thư mục, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp vào Move trong thanh công cụ ở đầu giao diện. Các New File window cửa sổ sẽ xuất hiện.
 2. Nhập đường dẫn tệp mà bạn muốn di chuyển tệp vào hộp Enter the file path that you want to move this file to: hộp văn bản.
 3. Nhấp vào Move File(s) để di chuyển tệp.

Di chuyển tập tin vào một thư mục

Để di chuyển tệp vào một thư mục, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Giữ phím Shift để chọn tất cả các mục mà bạn muốn di chuyển.
 2. Nhấp vào Move trong thanh công cụ ở đầu giao diện. Các New File cửa sổ sẽ xuất hiện.
 3. Nhập đường dẫn tệp mà bạn muốn di chuyển tệp vào hộp Enter the file path that you want to move this file to: hộp văn bản.
 4. Nhấp vào Move File(s) để di chuyển các tập tin.

Sao chép một tập tin

Để sao chép một tập tin, thực hiện các bước sau:

 1. Chọn tập tin bạn muốn sao chép
 2. Nhấp vào  Sao chép  từ thanh công cụ ở đầu giao diện. Các  Sao chép cửa sổ sẽ xuất hiện.
 3. Trong   cửa sổ Sao chép , nhập đường dẫn tệp mà bạn muốn lưu mục.
 4. Nhấp vào  Sao chép tệp (s) để sao chép tệp.

Sao chép nhiều tập tin

Để sao chép nhiều tệp, thực hiện các bước sau:

 1. Để sao chép một số mục, giữ phím Shift trong khi bạn chọn các mục.
 2. Chọn Copy từ thanh công cụ. Các Copy cửa sổ sẽ xuất hiện.
 3. Nhập đường dẫn tệp để sao chép các tệp trong hộp  hộp văn bản.
 4. Nhấp vào  Copy File(s) để sao chép các tệp.

Sửa đổi quyền truy cập tệp hoặc thư mục

Để sửa đổi quyền của tệp hoặc thư mục, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Chọn tệp hoặc thư mục để thay đổi quyền.
 2. Từ thanh công cụ, bấm Permissions. Các Change Permissions cửa sổ sẽ xuất hiện.
 3. Sử dụng các hộp kiểm hoặc hộp văn bản để thay đổi quyền của mục. Quyền của cài đặt này mặc định là 0644.
 4. Nhấp vào Change Permissions để lưu các thay đổi của bạn.

Xóa và khôi phục các tập tin và thư mục

Để xóa một tập tin hoặc thư mục, thực hiện các bước sau:

 1. Chọn tập tin hoặc thư mục bạn muốn xóa.
 2. Từ thanh công cụ, nhấp vào Delete. Các Trash cửa sổ sẽ xuất hiện.
 3. Nhấp vào Trash File(s) để xác nhận rằng bạn muốn xóa tệp hoặc thư mục.

Để khôi phục tệp hoặc thư mục, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp vào View Trash từ thanh công cụ.
 2. Chọn tập tin hoặc thư mục mà bạn muốn khôi phục.
 3. Nhấp vào Restore trên thanh công cụ.
 4. Xác nhận rằng bạn muốn khôi phục lại mục.

Hành động mục khác

Bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục để chọn từ menu hành động mà hệ thống tùy chỉnh dựa trên loại tệp.

Đặc tính
Hiển thị cho
Miêu tả
Tải lên Các tập tin Tải lên các mục riêng lẻ, chẳng hạn như các tập tin hoặc hình ảnh.
Tải về Các tập tin Tải tập tin để lưu chúng cục bộ.
Chỉnh sửa Các tập tin Mở tệp đã chọn trong trình chỉnh sửa.
Chỉnh sửa HTML Các tập tin

Mở tệp HTML đã chọn trong trình soạn thảo HTML trực quan.

Trích xuất Tập tin nén

Trích xuất đã chọn *.zip*.Gzhoặc *.Bz2 lưu trữ và lưu trữ các tệp trong một thư mục.

Nén Tập tin, tập tin nén, thư mục

Nén các tập tin hoặc thư mục đã chọn vào một đơn *.zip*.Gzhoặc *.Bz2 lưu trữ và lưu trữ các tập tin nén vào một thư mục chỉ định.

Bảo vệ mật khẩu Thư mục

Đặt tên người dùng và mật khẩu để hạn chế quyền truy cập vào một thư mục.

Bảo vệ đỉa Thư mục

Chuyển hướng người dùng đã chia sẻ mật khẩu đến một khu vực hạn chế trên trang web của bạn. Hệ thống sẽ chuyển hướng các tài khoản vượt quá số lần đăng nhập đã đặt trong khoảng thời gian hai giờ đến một URL đã chọn hoặc nhận thông báo lỗi máy chủ nội bộ.

Quản lý chỉ số Thư mục

Tùy chỉnh cách người dùng xem một thư mục trên web.

Tìm kiếm một mục

Công cụ Search tool ở góc trên bên phải của giao diện cho phép người dùng tìm kiếm một tệp cụ thể. Theo mặc định,  Tìm kiếm  công cụ tìm kiếm tất cả các file trong home thư mục. Bạn có thể giới hạn tìm kiếm trong tài liệu root tại/home/user/public_html, nơiuserđại diện cho tên người dùng cPanel của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn tìm kiếm vào thư mục được hiển thị trong cửa sổ tệp.

Để tìm kiếm một tập tin, thực hiện các bước sau:

 1. Sử dụng Search menu để chọn thư mục để tìm kiếm các tùy chọn sau:
  • All Your Files
  • only public_html
  • Current Directory
 2. Nhập tên tệp mong muốn vào hộp văn bản.
 3. Bấm vào  GO .

Một cửa sổ mới hiển thị tên tệp phù hợp với tìm kiếm của bạn. Để đi đến một thư mục hoặc đi đến thư mục chứa tệp, bấm đúp vào mục mong muốn trong danh sách. Nếu không có tệp nào bao gồm cụm từ tìm kiếm của bạn tồn tại, thông báo No records found appears.

Hộp thoại xác minh mã hóa ký tự

Khi bạn chỉnh sửa tệp bằng các tính năng EditCode Editor, or HTML Editor một cửa sổ sẽ xuất hiện để xác nhận mã hóa ký tự của tệp. Sử dụng menu để chọn mã hóa ký tự chính xác cho tệp. Sau đó, nhấp vào Edit để tiếp tục.

 • Nhấp vào Toggle Help để biết thêm thông tin về cách chọn mã hóa ký tự chính xác.
 • Nhấp vào Disable Encoding Check để tắt xác minh mã hóa trong tương lai.

Để bật hoặc tắt Character Encoding Verification Dialogs tính năng, thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp vào  Cài đặt  ở góc trên bên phải của giao diện. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện.
 2. Bật hoặc tắt  tính năng Character Encoding Verification Dialogs
  • Để bật xác minh mã hóa, bỏ chọn Disable Character Encoding Verification Dialogs hộp kiểm.
  • Để xác minh mã hóa vô hiệu hóa, chọn Disable Character Encoding Verification Dialogs hộp kiểm.
 3. Nhấp vào Save.

 

Thay đổi cài đặt

Để thay đổi thư mục trong đó File Manager mở ra, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp vào  Cài đặt  để mở   cửa sổ Tùy chọn .
 2. Chọn Web Root  (public_html hoặc www) cho tuyến đường trực tiếp nhất đến tệp của bạn hoặc chọn tùy chọn khác để mở  giao diện File Manager trong thư mục đó.
 3. Nhấp vào  Save.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?